Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  jest komórką organizacyjną Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, która oficjalnie została powoływana w 2006 roku w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Początki MDP związane są z najstarszą jednostką w gminie, a mianowicie OSP Werszczyn.

Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku od 10 do 18 po uzyskaniu zgody opiekunów ustawowych  i złożeniu przyrzeczenia. Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej.

Od początku swej oficjalnej działalności opiekunami MDP w Urszulinie są druh Andrzej Stefanowicz oraz druh Mariusz Kucharski, który jest również inicjatorem powołania MDP w Urszulinie.