Statut OSP

 

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W URSZULINIE

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Urszulinie, zwane dalej OSP i działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz.1380 z późn. zm.) a także niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą OSP jest miejscowość Urszulin.
 2. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie, powiecie i na terenie całego kraju.
 3. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej oraz dystynkcji i odznak według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł  I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celami stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i miejscowym zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. informowanie ludności o istniejących miejscowych zagrożeniach, zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej.
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 6. działanie na rzecz ochrony środowiska.
 7. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwijanie aktywności społecznej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

§ 6

Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

 1. organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym.
 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 3. organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych, pododdziałów pożarniczych.
 4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno- oświatowej.
 7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny  pożarniczej,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 8

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie pozbawieni praw publicznych, którzy złożyli deklaracje członkowskie,
 2. małoletni w wieku do 18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

§ 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, ma mniej niż 18 lat, i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych nie przysługuje bierne i czynne prawa wyborcze.
 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 18 lat.
 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
 2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
 3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
 4. dbanie o honor i godność członka OSP oraz mienie OSP.
 5. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno – techniczną – JOT.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
 2. skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
  a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
  b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
  c) śmierci członka.
 3. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
  a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
  b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 4. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2) pkt. b) i w ust. 3) zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
 5. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2)pkt. b i ust. 3), członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 6. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
 7. Skreślenie bądź wykluczenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 17

 1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.
 2. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 14.

R o z d z i a ł  I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

Władzami OSP są:
1) walne zebranie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.

§ 19

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 B.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
  1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
  2) wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.
  3) udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
  4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP

5) wybór, spośród siebie zarządu w liczbie od 5 do 9 osób

6) wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.

7) uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
8) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
11) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.

12) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
13) nadawanie członkostwa honorowego OSP.
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 22

 1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
  3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
  3) na żądanie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych OSP.
  2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
  3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2 ustala Zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
  4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka OSP na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§ 24

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika, opiekuna MDP i członka Zarządu. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
 2. Wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez Niego pisemnej rezygnacji.
 1. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, skreślonych lub wykluczonych członków OSP, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 26

Do zadań zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP.
2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3) zwoływanie walnego zebrania.
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
8) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie  z listy członków OSP.
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom  dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
10) tworzenie zespołu operacyjno-technicznych – JOT.
11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 27

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 28

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć członkowie komisji rewizyjnej OSP.

§ 29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub naczelnik i skarbnik.

§ 30

 Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną – JOT jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika należy:
1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych.
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością prewencyjną.

5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości będącej siedzibą OSP oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno- technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
  1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
  2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
  3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
  4) wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
 2. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
 3. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, skreślonych lub wykluczonych, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu OSP.

§ 34

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 35

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

R o z d z i a ł V
MAJATEK, FUNDUSZE OSP

§ 36

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
  1) składek członkowskich,
  2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3) dochodów z majątku i imprez,
  4) ofiarności publicznej,

5) wpłat na działalność statutową,

6) wpływów z działalności gospodarczej jeżeli OSP taka prowadzi.

 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
 2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 38

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
  2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

 1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
  2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, sprzęt i urządzenia, stanowiące własność OSP lub będące własnością komunalną przechodzą na własność gminy Urszulin.