Statut OSP

 

Stan aktualny 

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W URSZULINIE


R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w URSZULINIE,
zwane dalej OSP i działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o
stowarzyszeniach oraz ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, a
także niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
3. OSP jest powołana na czas nieograniczony.
4. OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. OSP może przystępować do innych stowarzyszeń i zawiązywać partnerstwa.
§ 2
1. Siedzibą OSP jest miejscowość Urszulin.
2. Terenem działania OSP jest Rzeczpospolita Polska, szczególnie miejscowość będąca jej
siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
3. Dla realizacji celów statutowych OSP może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3
Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła i flagi
organizacyjnej oraz dystynkcji i odznak według wzorów określonych w odrębnych
przepisach.
§ 4
1. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich
spraw OSP może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. OSP może tworzyć Dziecięcą Drużynę Pożarniczą (DDP), Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą (MDP).
3. DDP, MDP są powoływane przez Zarząd OSP.
4. Zasady funkcjonowania, w tym m.in. cel działania, zadania, zasady członkostwa
w drużynie, wyboru władz drużyny są określane przez członków drużyny i zarząd
OSP w duchu partnerstwa.
R o z d z i a ł I I
CELE, ZADANIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 5
Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska i
zadania określone w art. 3 ustawy o OSP, a także:
1) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2) Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
3) Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.
4) Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
5) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
6) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
7) Działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.
8) Działalność charytatywna.
9) Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
10) Promocja i organizacja wolontariatu.
11) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych, osób
w trudnej sytuacji życiowej.
12) Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
13) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
wiejskiej, w szczególności w zakresie agroturystyki, wytwarzania i dystrybucji
produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi.
§ 6
1. Ochotnicza Straż Pożarna realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach
ratowniczych prowadzonych w kraju i za granicą,
2) działalność z zakresu pierwszej pomocy w tym udzielenie kwalifikowanej pierwszej
pomocy oraz propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy,
3) organizowanie ćwiczeń, szkoleń, zawodów sportowo-pożarniczych oraz udział
w takich działaniach,
4) zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym planie ratowniczym,
5) propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
6) organizowanie dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
7) udzielanie wsparcia oraz organizowanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej a także innym podmiotom, w szczególności finansowej, rzeczowej,
informacyjnej,
8) organizowanie zjazdów, szkoleń, pokazów, konferencji, spotkań w szczególności
związanych z kształceniem członków Stowarzyszenia oraz dzieci i młodzieży,
9) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich,
chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i
kulturalno-oświatowej,
10) organizowanie zawodów sportowych, imprez kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i innych związanych z realizacją celów
statutowych OSP
11) organizowanie spotkań, prelekcji, sympozjów, konferencji, seminariów, wykładów,
szkoleń, warsztatów i innych działań związanych z realizacją celów statutowych OSP,
12) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej służącej realizacji celów
statutowych,
13) współfinansowanie i finansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury
służącej społeczności lokalnej,
14) reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz publicznych.
2. Dla realizacji celów statutowych OSP może finansować, współfinansować i wspierać
działania innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami OSP.
3. OSP realizuje wyżej wymienione cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
Rozdział III
CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7
Członkowie OSP dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym OSP może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz małoletni za zgodą
przedstawicieli ustawowych.
2. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po
złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 9
1. Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu,
opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom
obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie
przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej
Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i
mienia”.
2. Członek zwyczajny, który ukończył 70 lat zwolniony jest z opłacania składki
członkowskiej.
§ 10
1. Członkiem dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która nie
ukończyła18 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, została przyjęta w poczet
członków i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkom dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych nie przysługuje bierne i
czynne prawa wyborcze.
3. Członkowie dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w
akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 18 lat.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru, dystynkcji i odznak.
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
2. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz
OSP.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach.
4. Dbanie o honor i godność członka OSP oraz mienie OSP.
5. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności
OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
§ 14
1. Członkostwo w OSP ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do OSP,
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesięcy,
b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz OSP,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w OSP przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta
z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym statucie.
3. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i
umundurowanie będące w dyspozycji OSP.
§ 15
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce
zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka
honorowego nadaje walne zebranie OSP.
§ 16
1. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 17
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach
i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym
zebraniu.
2. Członek honorowy ma prawo używać munduru, dystynkcji i odznak.
R o z d z i a ł I V
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 18
Władzami OSP są:
1. Walne zebranie członków,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.
§ 19
1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu
jawnym, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz
w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą także obradować w trybie
pisemnym, w tym w formie elektronicznej, online lub przy wykorzystaniu innych
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w tym trybie podejmować
decyzje
§ 20
1. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wybory władz OSP odbywają się w
głosowaniu jawnym chyba że zostanie zarządzone głosowanie tajne.
2. W razie, gdy skład władz OSP ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
⅓ składu organu. Kadencja tak wybranego członka zostaje zrównana z kadencją
pozostałych członków organu.
3. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
4. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.
B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 21
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych
w niniejszym statucie, należy:
1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań OSP, w tym sprawozdania
finansowego.
2) Udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
3) Uchwalenie programu działania i budżetu OSP.
4) Wybór i odwoływanie wszystkich władz OSP i ich członków.
5) Uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
6) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
7) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły
zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
8) Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków
zgłoszonych przez członków OSP.
9) Wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.
10) Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
11) Nadawanie członkostwa honorowego OSP.
12) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.
§ 22
1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo –
wyborcze) oraz nadzwyczajne.
2. Zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze walne zebranie członków OSP jest zwoływane
raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest
przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 23
1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3) na żądanie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych OSP.
2. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 7 dni od dnia
podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku zwołania walnego zebrania (zwyczajnego i
nadzwyczajnego) przez zarząd walne zebranie członków zwołuje komisja rewizyjna w
statutowym trybie odpowiednim dla rodzaju zebrania.
§ 24
Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały są protokołowane.
C. ZARZĄD
§ 25
1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może
wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika, opiekuna MDP i członka Zarządu.
Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez Niego
pisemnej rezygnacji.
3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących,
skreślonych lub wykluczonych członków OSP, w liczbie nie przekraczającej 1/3
ustalonego składu.
§ 26
1. Zarząd jest powołany przez walne zebranie członków do kierowania całą działalnością
OSP zgodnie z decyzjami walnego zebrania członków, a także reprezentuje OSP na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym prezesa i naczelnika pełniącego jednocześnie
funkcję wiceprezesa, wybieranych na pierwszym posiedzeniu zarządu.
3. Zarząd może powołać także: dodatkowych wiceprezesów, sekretarza, skarbnika,
kronikarza, gospodarza, zastępcę naczelnika opiekuna DDP i MDP.
4. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia za czynności związane z pełnioną
funkcją.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie komisji rewizyjnej oraz inni
zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 27
Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.
§ 28
Do zadań zarządu należy:
1) kierowanie działalnością OSP i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) realizowanie decyzji i wytycznych walnego zebrania,
3) zwoływanie walnego zebrania,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP
7) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
8) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie
z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
10) organizowanie młodzieżowych i dziecięcych drużyn OSP, zespołów kulturalnooświatowych,
sportowych, orkiestr, sekcji itp.
§ 29
Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach finansowych, w imieniu OSP
upoważniony jest Prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 30
Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną – JOT jednoosobowo w formie rozkazów
i poleceń.
Do naczelnika należy:
1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań
operacyjno – technicznych.
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, w
tym powołanych drużyn,
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością prewencyjną.
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich
prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości będącej
siedzibą OSP oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 31
Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno- technicznych przez członków OSP naczelnik
może stosować następujące wyróżnienia:
1. pochwałę ustną,
2. pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3. wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 32
Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik
straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1. upomnienie ustne,
2. naganę w rozkazie naczelnika ,
3. wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.
D. KOMISJA REWIZYJNA
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i opłacania składek członkowskich,
2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz
z oceną działalności OSP.
3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4) wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
2. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia
przez niego pisemnej rezygnacji lub ustania członkostwa w OSP.
3. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na
miejsce ustępujących, skreślonych lub wykluczonych, w liczbie nie przekraczającej 1/3
jej składu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu OSP.
§ 34
Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 35
Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem
doradczym.
R o z d z i a ł V
MAJATEK, FUNDUSZE OSP
§ 36
1. Źródłami przychodów OSP są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
4) dotacje, subwencje,
5) udziały, lokaty,
6) wpływy z instytucji ubezpieczeniowych, o których mowa w ustawie o OSP,
7) dochody z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
8) dochody z własnej działalności, w tym z organizacji imprez, o których mowa
w ustawie o OSP.
9) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
10) dochody z działalności gospodarczej.
2. OSP prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku OSP podejmuje Zarząd.
Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości OSP są podejmowane przez walne
zebranie członków większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej ½
ogólnej liczby członków zwyczajnych.
R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
§ 37
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 38
1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej
inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być
rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz
z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 39
1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie określa przeznaczenie majątku i wyznacza
likwidatora.
2. Pozostały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność OSP zostaje przekazany na cele
publiczne właściwej gminy, Związku OSP RP lub innej osoby prawnej np. stowarzyszenia
czy fundacji z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Majątek stanowiący wyposażenie przeznaczone na potrzeby prowadzonych działań
ratowniczych, który zakupiono przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego, jest przekazywany jednostce ochrony
przeciwpożarowej zapewniającej utrzymanie właściwego zabezpieczenia przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem mieszkańcom gminy, na terenie
której działała likwidowana OSP.

stan nieaktualny

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W URSZULINIE

R o z d z i a ł I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Urszulinie, zwane dalej OSP i działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz.1380 z późn. zm.) a także niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Siedzibą OSP jest miejscowość Urszulin.
 2. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie, powiecie i na terenie całego kraju.
 3. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar, używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej oraz dystynkcji i odznak według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł  I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celami stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom i miejscowym zagrożeniom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. informowanie ludności o istniejących miejscowych zagrożeniach, zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej.
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
 6. działanie na rzecz ochrony środowiska.
 7. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwijanie aktywności społecznej oraz podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.

§ 6

Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:

 1. organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym.
 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 3. organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych, pododdziałów pożarniczych.
 4. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno- oświatowej.
 7. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny  pożarniczej,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 8

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

 1. pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie pozbawieni praw publicznych, którzy złożyli deklaracje członkowskie,
 2. małoletni w wieku do 18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

§ 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, ma mniej niż 18 lat, i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych nie przysługuje bierne i czynne prawa wyborcze.
 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 18 lat.
 2. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
 2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
 3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
 4. dbanie o honor i godność członka OSP oraz mienie OSP.
 5. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno – techniczną – JOT.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
 2. skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
  a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
  b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
  c) śmierci członka.
 3. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
  a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
  b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 4. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2) pkt. b) i w ust. 3) zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
 5. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2)pkt. b i ust. 3), członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 6. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
 7. Skreślenie bądź wykluczenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 17

 1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.
 2. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 14.

R o z d z i a ł  I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

Władzami OSP są:
1) walne zebranie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.

§ 19

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 B.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 21

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
  1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
  2) wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.
  3) udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
  4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP

5) wybór, spośród siebie zarządu w liczbie od 5 do 9 osób

6) wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.

7) uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
8) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
11) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.

12) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
13) nadawanie członkostwa honorowego OSP.
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 22

 1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
  3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 23

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
  3) na żądanie co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych OSP.
  2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
  3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 21 ust. 2 ustala Zarząd lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
  4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka OSP na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§ 24

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika, opiekuna MDP i członka Zarządu. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.
 2. Wygaśnięcie funkcji członka zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez Niego pisemnej rezygnacji.
 1. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, skreślonych lub wykluczonych członków OSP, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 26

Do zadań zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP.
2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3) zwoływanie walnego zebrania.
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej.
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
8) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie  z listy członków OSP.
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom  dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
10) tworzenie zespołu operacyjno-technicznych – JOT.
11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 27

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 28

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. W posiedzeniach zarządu może uczestniczyć członkowie komisji rewizyjnej OSP.

§ 29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub naczelnik i skarbnik.

§ 30

 Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną – JOT jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika należy:
1) Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych.
2) Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3) Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4) Kierowanie przeciwpożarową działalnością prewencyjną.

5) Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6) Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7) Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości będącej siedzibą OSP oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 31

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno- technicznych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 32

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) naganę w rozkazie naczelnika ,
3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
  1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
  2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
  3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
  4) wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
 2. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.
 3. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, skreślonych lub wykluczonych, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu OSP.

§ 34

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 35

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

R o z d z i a ł V
MAJATEK, FUNDUSZE OSP

§ 36

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
  1) składek członkowskich,
  2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  3) dochodów z majątku i imprez,
  4) ofiarności publicznej,

5) wpłat na działalność statutową,

6) wpływów z działalności gospodarczej jeżeli OSP taka prowadzi.

 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
 2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 38

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
  2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

 1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.
  2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, sprzęt i urządzenia, stanowiące własność OSP lub będące własnością komunalną przechodzą na własność gminy Urszulin.